Suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet laadunvarmistusprosessissa

LekoGroup-Leko-Fans-Dekra-mittaus-KIWA-3

LEKO Fans toimittaa Etelä-Afrikkaan maailman suurimpaan mustalipeähaihduttamoon kaksi kahden turbopuhaltimen kokonaisuutta, kaksi linjaa rinnakkain, jolloin yhteenlaskettu moottoriteho on 16 MW ja haihdutuskapasiteetti 400 tonnia tunnissa. Erittäin mittavaan projektiin kuuluu varaosien lisäksi käyttöönottopalvelut ja takuutestaukset.

LEKO Fans laadunvalvontaprosessi alkaa suunnittelupöydältä

Laadunvalvontaan kuuluu asiakastarpeen määrittelystä alkaen kaikki suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet, jotka varmistavat tuotteelle asetetut laatuvaatimukset. Koska valmistaja vastaa siitä, että tuote on EU:n painelaitedirektiivin, lainsäädännön ja asetuksien mukainen, tarkastukset ja loppuarvioinnin suorittaa varmuuden maksimoinniksi asiantunteva ulkopuolinen taho. DEKRA Industrial Oy on FINASin akkreditoima tarkastuslaitos ja se toimii Tukesin hyväksymänä tarkastuslaitoksena kansallisen lainsäädännön alaisten painelaitteiden tarkastajana. Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut DEKRAn Euroopan parlamentille ja neuvostolle (EU) painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaiseksi Ilmoitetuksi Laitokseksi (Notified Body) 0875. DERKA tekee tuotteelle tarvittavan arviointimenettelyn mukaisen vaatimuksenmukaisuusarvioinnin hyväksymällä tuotteen suunnitelman, todentamalla tuotteen valmistamiseksi vaadittavan laatuaineiston sekä katselmoimalla tuote painekokeen yhteydessä.

Käyttökohteen korkean vaatimustason mukaan puhaltimien materiaalina on äärimmäisen korroosion- ja haponkestävä duplex-teräs. Duplex-ruostumattomat teräkset soveltuvat moniin syövyttäviin käyttöympäristöihin. Lehtosen Konepajalla käytetään korkealaatuisia materiaaleja ja yhteistyökumppanina hankinnoissa on teräksen tuotantoon erikoistunut Outokumpu.

Vesipainekoe varmistaa suunnittelun ja valmistuksen arvojen mukaisesti

DEKRA valvoo jokaiselle turbopuhaltimen yksikölle vesipainekokeen, minkä yhteydessä tarkistetaan, että valmistus on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tehty painekoe paljastaa mm. mahdolliset vuotokohdat. Painekokeen aikana tuotteen tulee osoittautua kestäväksi ja muotonsa säilyttäväksi. Valmistajalta edellytetään painelaitteen valmistuksessa myös hitsauksen laadunseurantaa. Vaatimusten täyttämiseksi valmistajalla täytyy hitsauksen olla koordinoitua ja hitsaajien pätevöitettyjä. Tuotteen valmistuksessa erityisesti hitsattavuus on otettava huomioon jo materiaalivalinnassa ja tuotetta suunniteltaessa.

LEKO Fans turbopuhaltimet ovat poikkeuksellinen kohde painekokeelle. Testaus tehtiin PED-säädösten mukaisesti tuotteen loppusijoituskohteen ja asiakkaan vaatimusten täyttämiseksi. Tarkastuksessa huomioitiin tuotteen visuaalinen laatu ja hitsauksen laatu. Painekokeen suoritus dokumentoitiin testipöytäkirjaan ja tarkastuslaitoksen vaatimuksenmukaisuustodistus mahdollistaa valmistajalle tuotteen CE-merkinnän.

Konepajan laadunvarmennus myös PMI-mittauksella

Lehtosen Konepajan laadunvarmennus kattaa koko valmistusprosessin materiaalivalinnasta hitsauksen laatuvaatimuksista kokoonpanoon. Järjestelmällinen laadunvalvonta on välttämätöntä kaikissa metallintyöstöissä, erityisesti turvallisuuden kannalta kriittisten positiivisten materiaalien varmistettavaksi. PMI-mittauksella tunnistetaan puhtaat metallit seoslajeista nopeasti ja tarkasti. Kaikki samaan prosessiin liittyvät osat ja materiaalit on testattava, jotta varmistetaan asiakkaalle paras mahdollinen laatu ja ennaltaehkäistään väärän metalliseoksen aiheuttamat ongelmatilanteet.

PMI-mittauksen suoritti Kiwa Inspecta, joka toimii useiden EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisena tarkastuslaitoksena. Suoritetulla PMI-mittauksella varmistettiin turbopuhaltimien valmistusmateriaali duplex-teräkseksi ja mittaustekniikka mahdollisti myös pienen/kapean kohdan, esim. hitsisauman tarkastamisen. Inspecta tarkastaa myös asiakkaan esittämät tekniset asiakirjat. Painelaitedirektiivi ei G moduulissa suoranaisesti edellytä erillistä todistusta suunnitelman tarkastuksesta, mutta alalla yleisesti noudatetun käytännönmukaisesti Inspecta antaa lausunnon suunnitteluaineiston ja muiden teknisten asiakirjojen hyväksyttävyydestä.